Kompassen

Halmstads nya destination
En mötesplats, en utgångspunkt eller ett mål på din väg, det är grundpelarna till utformningen av Kompassen. En knytpunkt som dagligen korsas av gående, cyklister och biltrafikanter. En ny offentlig plats att vara stolta över och som sätter Halmstad på kartan som en av Sveriges främsta städer att bo i och besöka. Tornet markerar kompassens nål och adderar till ett av Halmstads landmärken. En byggnad som syns på håll och fungerar som vägledning för navigation i staden. Från tornets skybar beskådas utsikten över hela Halmstad, allt från havet i sydväst, Halmstad arena i öst och Kärleken i norr.
Byggandens funktioner sträcker sig över hela dygnet, och kvällstid lyser byggnadens aktivitet upp omgivningen och fungerar som en lykta i staden. De rum som skapas i och utanför byggnaderna möjliggör aktiviteter så som utomhusbio på den stora teatergaveln, picknick i parken, kajakpaddling i Nissan och inte minst de utställningarna som intar byggnaderna samt parkerna över hela året. Kompassen skall fungera som en flexibel och ständigt nytänkande mekanism som inom och utanför sitt skal, med små medel, kan skifta funktion och aktiviteter som attrahera besökare att komma tillbaka år efter år.

En länk
Det nya navet i Halmstad binder samman det rutnät av stigar, vägar och stråk som korsar platsen och skapar nya rörelsemönster och nya miljöer att vistas i. Kompassen fungerar som en länk mellan Halmstads äldre stadsdel och centrum. Länken möjliggör möten på kors och tvärs mellan generationer, aktiviteter och funktioner, i och utanför byggnaderna. Tillsammans med Teatern, Stadsbiblioteket och 035-huset skapas en plats för utforskning, upplevelser och utställningar. En länk som inte minst arkitektoniskt men också funktionellt binder samman och förstärker Halmstads kulturstråk. En tydligare helhet för områdets nuvarande funktioner och stadsrum bildas. Grönskan i Kapsylparken i norr, Picassoparken i söder och teaterns förplats möts och flätas samman. I samband med att grönskan får ta plats skapas också nya miljöer för möten i staden och nya spännande gångstråk längs med Nissan. Den cirkulära formen som avtecknas i platsen, i byggnaden och parken, har hämtat inspiration från Picassoparken och inte minst i Stadsbibliotekets kontur och utformning. I Picassoparkens västra ände avtecknas en cirkel, här placeras en svagt sluttande ramp som leder en ner till spången längs med Nissan och över till Stadsbiblioteket. Med Halmstads stadskärna i ryggen är det fri sikt fram till teaterns karaktäristiska gavel som står som en signatur för stadens kulturliv. Vid angöringen från Axel Olsons gata passeras Stadsbibliotekets fasad på höger sida. Bibliotekets form går ut i en spets som leder blicken vidare mot entrén till hotellet och vidare genom det transparanta entréplanet. Hotellets murade sockel knyter an till Teaterns entré och en byggnadstradition som ses på många byggnader i området. Det rika landskapet som omger stadskärnan får lov att inta och berika Kompassen. Halmstads många lokala producenter och lantbrukare har möjlighet att bidra med sina varor i saluhallen eller på torgytan mellan hotellet och saluhallen.

Där vattnet och staden möts
Nissans vatten passerar långsamt förbi Kompassen och stadens myller. Ett torg avtecknas mellan Picassoparken, Österbro, Stadsbiblioteket, Kapsylparken och teatern. I platsens centrum återfinns en vattenspegel som skapar rum för rekreation och här uppstår sittplatser för att njuta av den omgivande miljön och möjlighet för barn att leka. Regnvatten samlas upp och leds vidare över torget i form av mindre kanaler i stenläggningen. Kanalerna i marken slingrar sig fram och de regniga dagarna kan barn och vuxna följa vattnets väg innan det slutligen rinner ut i Nissan. Det nya torget omges av två bågformade byggnader som innehåller ett hotell, en konferensanläggning samt en saluhall. Byggnaderna som intar Österskans definierar platsen och bidrar till att skapa flera stadsrum omkring och uppe på byggnadsvolymerna.

Konferensens möte med marken utgörs av en sockel av sandsten som en flört med Halmstads milslånga stränder utmed Tylösand. Entréplanet i hotellet kläs med en genomsilande fasad som formar en böljande våg. Fasaden suddar ut gränser mellan ute och inne och förstärker upplevelsen av de omkringliggande parkerna och vattnets skiftande färger över året. Den transparanta fasaden bjuder in till ett offentligt rum som kan besökas av alla. Här skapas plats för möten, tillställningar och kulinariska upplevelser.

Typ: Tävling
Plats: Halmstad
Beställare: Design Hotels in Sweden AB, Halmstad Kommun
Roll: Arkitekt/konstruktör

Projektets globala mål: