Krusbäret

En viktig uppgift inom samhällsbyggnad och stadsutveckling är att ta vara på de platser som redan är exploaterade, men ändå inte utnyttjade till fullo eller på rätt sätt. Genom att tillföra nya byggnader i befintliga miljöer kan man, om man gör det på rätt sätt, nyttja befintlig infrastruktur och service effektivare, minska transportbehov och öka tryggheten.

I kvarteret Krusbäret i Halmstad ersatte vi en uttjänt envåningsbyggnad med en ny byggnad med tre våningar plus vind. Utan att mer mark togs i anspråk tillfördes ett nytt bostadshus med 72 lägenheter på ett respektive två rum och kök. Befintliga tekniska försörjningar och ytor för bostadskomplement användes vilket minskar miljöpåverkan av den nya byggnaden.

Byggnaden passades in mellan två befintliga byggnader från sextio- respektive sjuttiotalet. Den nya byggnaden anknyter till de befintliga byggnaderna i form av röda tegelfasader och en enkel volym, men ges en egen identitet med andra proportioner, sadeltak och detaljering av fasader och takfot.

Typ: Bostäder
Plats: Halmstad
Beställare: Serneke
Roll: Arkitekt