Lomma Kv. 14

Detaljplanen för Hamnkvarteren i Lomma innehåller väldigt starka styrningar av hur bebyggelsen får utformas och det gör även kundens kravspecifikation. Detaljplanens rika detaljstyrning är avsedd att skapa variation, men riskerar i sin stränghet att snarare skapa konformitet. Vi har med enkla medel lyckats formulera ett eget, väl gestaltat och personligt uttryck. Fina detaljer som fanns inom ramarna, men som inte använts i området tidigare: balkonger med rundade hörn. Träpanel med varierade dimensioner som knyter ihop taken och takvåningarna med fasaderna.

En medveten färgsättning där starka kulörer kombineras med sammanhållna svarta partier. Noggrant studerade detaljer kring entréer och byggnadernas möten med marken. Vi har även gestaltat utemiljön och skapat många kvalitativa vistelseytor på liten yta. Plank, murar, vegetation och markbehandling knyts ihop med byggnaderna för en harmonisk helhet.

Typ: Bostäder
Plats: Hamnkvarteren, Lomma
Beställare: JM
Roll: Arkitekt/konstruktör