Solhem

 

Ett befintligt äldreboende byggt 1963 och senare tillbyggt med en demensavdelning, behövde moderniseras och utökas med två boendeavdelningar för demens, samt en träffpunkt och lokaler för hemsjukvården. Arkitektoniskt erbjöds utmaningen att tillfoga en större volym till den befintliga envåningsbyggnaden och dess tidstypiska gestaltning – vitmålat tegel med svarta snickerier och stora takytor av mörka pannor. Lösningen blev att spinna vidare på det svartvita temat. Den nya byggnaden utfördes med en huvudvolym i ett mörkt, nästan svartaktigt, tegel, med svarta fönster och smidesdetaljer. Sammanfogning av nya och befintliga delar utfördes i svart, bandtäckt plåt, som används både på fasad och tak.

I byggnadens inre var utmaningen att lösa flöden mellan avdelningar och olika funktioner. Nära samband underlättar för personalen, samtidigt som boendeavdelningarna behöver erbjuda lugna och avskilda miljöer. Som alltid i komplexa verksamheter krävdes ett bra och nära samarbete med både byggherren, vård- och omsorgsförvaltningen och verksamheterna. Ett långsiktigt synsätt hos både byggherre och hyresgäst borgade för en bra process och en byggnad av hög kvalitet som både fungerar väl arkitektoniskt på platsen och för verksamheterna.

Den inre miljön och arkitekturen avspeglar sig också i den yttre miljön, där stor fokus låg på att utnyttja befintliga angöringspunkter och gröna rum på ett logiskt vis, kopplat till de olika verksamheternas behov av enkel logistik och avskilda, lugna och gröna gårdsrum.

Typ:  Särskilt boende med träffpunkt och lokaler för hemsjukvården
Plats: Genarp, Lunds kommun
Beställare:  LKF
Roll:  Arkitekt (förfrågningsunderlag för TE, bygglovhandlingar, systemhandlingar)

Hållbarhetsmål: LKF:s miljömål