Stensåkern

På en åker i Oxie har 6 stycken LSS-lägenheter placerats. Grannar till tomten är villabebyggelse.
Detaljplanens bestämmelser utgick från villabebyggelse med taklutningar som medger inredd vind.
Utmaningen har varit att få boendet att smälta in i omgivningen och inte signalera institution.
Byggnadens volymer har därför utformas med sadeltak för att tydligt markeras och samtidigt få samhörighet med intilliggande bebyggelse. Även avvikande fasadmaterial har använts för att bryta ner byggnadens volymer.

Boendeenheterna är anpassade efter de fysiska förutsättningarna på platsen. Väderstreck, buller, solljus, vind etc. Lägenheterna ligger i flyglar och binds samman med de gemensamma utrymmena som vardagsrum och kök.

Verksamhetens behov har styrt inre färgsättning och material.

Hållbara material som tegel, massiva ekfönster/partier och inslag av trä har använts för att huset skall åldras vackert.

Typ: LSS-boende
Plats: Oxie
Beställare: Malmö Stad, Stadsfastigheter
Roll: Arkitekt och Konstruktör (förslagshandling, systemhandling, förfrågningsunderlag för GE, bygglovhandlingar, bygghandlingar)
Hållbarhetsmål: Naturliga och gedigna materialval